Infrastruktura

Terra Istriana je potpuno infrastrukturno opremljena. Prema pravovaljanoj građevinskoj dozvoli izvršena je razgradnja svih građevina koje su bile u funkciji proizvodnje u TCU te je ostala sva infrastruktura sa već obračunatim i uplaćenim komunalnim doprinosom razrušenih zgrada volumne površine od 217.759 m3.

Pogled na vodno i poljoprivredno dobro sa novopodignutim maslinicima i ozelenjenim površinama uz more

PROMET

Postojeća prometna mreža unutar područja Terra Istriana i danas u potpunosti zadovoljava potrebe stupnja cestovne infrastrukture u kvalitetnom smislu. Postojeća prometna mreža oslanja se na nerazvrstanu cestu koja se povezuje na županijsku cestu 5002 Granica RH-Umag-Novigrad-Poreč (Ž5002) te na udaljenosti od 27 km nadovezuje na postojeće europske autoceste A-1 SLO i A-4 ITA

VODOOPSKRBA

U širem području obuhvata postoji već izgrađena vodovodna mreža Ø100 mm koja se snadbjeva vodom iz Istarskog Vodovoda d.d.
Kao pomoćni interni vodovod koristi se voda za industrijska pranja i navodnjavanje iz izvorskog bunara-izvorište NOGERA Ø100 mm-4 Lit/sek

KANALIZACIJA

Na području šire lokacije izgrađen je fekalni kolektor Ø 150  koji je priključen na postojeću kanalizacijsku infrastrukturu Grada Umaga

ELEKTROOPSKRBA

Šire područje obuhvata napaja se električnom energijom iz trafostanice TS 10 (20) kV FINIDA – ukupne angažirane snage od 7.857 kW što je više nego zadovoljavajuće za turističko hotelijerske aktivnosti kao i za nautičku djelatnost kojim se stvara mogućnost prihvaćanja najvećih mega jahti

TK MREŽA

Šire područje obuhvata opremljeno je nepokretnom i pokretnom mrežom

PLINOOPSKRBA

Plinoopskrbne mreže nema ali postoji mogućnost plinofikacije i priključka na postojeći plinovod Pula-Umag plinska stanica Sv. Vid