Projekt Terra Istriana

Lokacija projekta je na krajnjem sjeverozapadu istarskog poluotoka, na južnom dijelu područja grada Umaga, na lokaciji razgrađene i sanirane Tvornice Cementa Umag udaljene 3 km od središta grada.

Pogled na građevinsku površinu za izgradnju turističkog naselja i luka sa nasipanim dijelom za izgradnju marine

Planirana je izgradnja u izdvojenom području turističke namjene unutar turističkog razvojnog područja “Kravlji rt T2” nazvan Terra Istriana, građevinskog obuhvata od 15,10 ha za 2.270 ležajeva kao i Marine do 200 vezova i rekreacijskom zonom cca 100 ha.

Planirani zahvat utemeljen je važećom prostorno planskom dokumentacijom: Prostorni plan Istarske županije (“Službene novine” Istarske županije br. 2/02 i 1/05) te Prostorni plan uređenja Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 3/04 9/04 ispravak, 5/12 od 6/06/2012), i njegovo usklađenje s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službene novine Grada Umaga 6/06). Odluka o Izmjenama i dopunama Prostorni plan uređenja Grada Umaga na snazi je od 14/06/2012.

Predviđeno je ruralno turističko naselje s vilama koje će se prostirati na oko 15 hektara a na preostalih 100 hektara biti će prateći sadržaji: plaže, raznoliki centri sa svom ponudom u suvremenom turizmu, a uz marinu do 200 vezova moći će se prihvaćati najveće mega jahte.

Gosti će za vrijeme boravka moći uživati kao konzumenti zdrave hrane, ali i kao sudionici u ribolovu, spremanju ribe, berbi maslina i sl. uz postojeći životinjski park pun jelena, srna, muflona, ovaca, koza i magaraca.